سه سال پیش (!) یه چنین روزی ما دو تا که فقط و فقط قرار بود با هم دوست باشیم ....
 با هم عروسی کردیم ...که باز هم ...همیشه... فقط و فقط همیشه ... باهم باشیم

دوست دارم .... خیلی ...!