گر کس بد ما به خلق گوید        ما دیده زغم نمی خراشیم،

                                                ماخوبی او به خلق گوییم       تا هردو دروغ گفته باشیم