خوب من حوصله کن، داد زدن ممنوع است!    

                  کم بکن این گله، فریـاد زدن ممنـوع اسـت!

 

                  بیـن این قــوم که هـر کــار ثوابی‌ست کباب   

                  دلِ دلســوخـتـه را بـــــاد زدن ممنـوع است!

 

                  تیشـه بر ریشـه فرهــــاد زدن شـیـرین اسـت          

                  حـرفی از پیشــه فرهـــاد زدن ممنـوع است!

 

                  بیـن ایـن قـــوم که از باکــرگی تـرشیــدنـد     

                  حرفی از حجــله و دامـاد زدن ممنوع اسـت!

 

                  «شادی» از منظــر این قوم گناهی‌ست بزرگ              

                   بـزن آهنگ، ولی شـــاد زدن ممنوع است!...


شادی صندوقی : http://shadi-sandooghi.blogfa.com