چقدر حال میده آدم دو تا از عزیزاشو ببینه که گیجِ گیج دارن همینطور میدون!!!  

حس بامزه ای دارم ... خوشحال.. شاد ..نمیتونم بگم!!!!!!!!!!................................