سه سال پیش!

سه سال پیش (!) یه چنین روزی ما دو تا کهفقط و فقط قرار بود با هم دوست باشیم ....
 با هم عروسی کردیم ...که باز هم ...همیشه... فقط و فقط همیشه ... باهم باشیم

دوست دارم .... خیلی ...!

/ 1 نظر / 11 بازدید
امیرحسین

به سلامتی 4 سال پیش