فقط و فقط

                 آری آری زندگی زیباست ...

                              زندگی آتشگی دیرنده پا برجاست  ...

                        گر بیافروزیش! 

              رقص شعله اش در هر کران پیداست

               ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست

 

 

 

                     دل من دیر زمانیست که می پندارد ….

                                  دوستی نیزگلیست 

                         مثل نیلوفر و ناز شاخه طرد و ظریفی دارد

           بیگمان سنگ دل است آنکه روا میدارد

                                     دل این شاخه نازک را دانسته بیازارد !

          زندگی گرمی دستای به هم پیوسته است

                                     وان درآن دوست نباشد همه درها بستست 

 

بعد از کلی بلاو پایین کردن ..

با رد و بدل کردن همین دو تا قطعه من و حسام تصمیم گرفتیم که فقط و فقط باهم دوست بشیم!!!

دو تا دوست, ولی دو تا دوست خوب !!!

تا در کنار هم راحت باشیم آروم بشیم وبتونیم یه کمی خودمونو کاملکنیم.

 

/ 0 نظر / 7 بازدید