خوب.... نشد!! يه webloge ديگه داشتم که ۱۷ فروردين ۸۴ بازش کرده بودم! گرچه چيزی توش ننوشته بودم تا ۲ هفته پيش..ولی تو اين ۲ هفته هر کاری کردم راه نيفتاد که نيفتاد!!!! ديگه گفتم امروز بايد شروعش کنم!‌ روزه Valentine !  

/ 0 نظر / 8 بازدید