قبول هستم ....... ولی سخته! ..... خیلی!!

مردم اغلب غیر منطقی، خودخواه و متعصب هستند؛
در هر حال آنها را ببخش.

اگر مهربان باشی، مردم تو را متهم می کنند که پشت این مهربانی ها هدف های خودخواهانه پنهان شده است؛
در هر حال مهربان باش.

اگر موفق شوی، دوستان دروغین و دشمنان واقعی بدست خواهی آورد؛
 در هر حال موفق شو.

اگر صادق باشی، ممکن است تو را فریب دهند؛
در هر حال صادق و صریح باش.

چیزی را که برای ساختنش سال ها تلاش کرده ای می توانند در یک شب نابود کنند؛
 در هر حال تو بساز.

اگر آرامش و خوشبختی را بیابی مورد حسد واقع می شوی؛
در هر حال به دنبال خوشبختی باش.

کار خوب امروز تو را، اغلب افراد فردا فراموش می کنند؛
 در هر حال تو کار خوبت را انجام بده.

بهترین هایت را به دنیا بده و این ممکن است هرگز کافی نباشد؛
در هر حال تو بهترین هایت را به دنیا بده.

The Paradoxical Commandments
by Dr. Kent M. Keith


People are illogical, unreasonable, and self-centered.
Love them anyway.

If you do good, people will accuse you of selfish ulterior motives.
Do good anyway.

If you are successful, you will win false friends and true enemies.
Succeed anyway.

The good you do today will be forgotten tomorrow.
Do good anyway.

Honesty and frankness make you vulnerable.
Be honest and frank anyway.

The biggest men and women with the biggest ideas can be shot down by the smallest men and women with the smallest minds.
Think big anyway.

People favor underdogs but follow only top dogs.
Fight for a few underdogs anyway.

What you spend years building may be destroyed overnight.
Build anyway.

People really need help but may attack you if you do help them.
Help people anyway.

Give the world the best you have and you'll get kicked in the teeth.
Give the world the best you have anyway.

 

/ 1 نظر / 9 بازدید